Rodzaje dofinansowania (typy projektów)

W Programie realizowane są dwa różne typy projektów.

Są one definiowane w zależności od wartości finansowej.

  • Projekty regularne
    (w tym projekty o ograniczonej wartości finansowej wynoszącej od 50.000 do 200.000 EUR, jak i projekty ponad 200.000 EUR)

  • Małe projekty w ramach Funduszu Małych Projektów
    (projekty do 50.000 EUR)


Projekty regularne

Ta kategoria projektów to przedsięwzięcia o wartości powyżej 200.000 EUR (EFRR). Wnioski o ich przyznanie składa się za pośrednictwem systemu elektronicznego (Joint Electronic Monitoring System), o skróconej nazwie Jems. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Brandenburgia – Polska jest odpowiedzialny za zarządzanie wnioskami. Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący programu. Nabory na te projekty ogłaszane są zgodnie z  indykatywnym harmonogramem i obejmują wszystkie priorytety. W ten sam sposób zgłaszane i rozpatrywane są projekty o ograniczonej wartości finansowej, tj. od 50.000 i do 200.000 EUR.


Małe projekty w ramach Funduszu Małych Projektów

Małe projekty o wartości do 50.000 EUR mogą być realizowane w ramach tzw. Funduszy Małych Projektów (FMP), którymi zarządzają euroregiony. Euroregiony zapewniają wspólną promocję, doradztwo dla wnioskodawców oraz właściwe procedury oceny i wyboru. Małe projekty są wybierane przez Euroregionalną Komisję Oceniającą, którą tworzą przedstawiciele krajów uczestniczących w programie.

Realizacja FMP jest możliwa w priorytecie 3 w ramach celu szczegółowego 4.6 oraz w priorytecie 4 w ramach celu szczegółowego 6.3 Programu.

Małe projekty realizowane w ramach priorytetu 3 tematycznie skupiają się na działaniach wzmacniających kulturę i zrównoważoną turystykę jako element rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych na obszarze objętym Programem.

Małe projekty realizowane w ramach priorytetu 4 skupiają się na działaniach promujących budowanie wzajemnego zaufania poprzez współpracę pomiędzy obywatelami, organizacjami i władzami.

Wnioski w ramach FMP są składane do euroregionów. Więcej informacji pojawi się już niebawem.


Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr