Promocja w projekcie

Skuteczna promocja jest bardzo ważna dla sukcesu każdego projektu. Pomaga w komunikacji z zespołem projektowym i interesariuszami, zapewnia szersze wykorzystanie rezultatów projektu i zwiększa świadomość korzyści płynących z unijnego finansowania oraz współpracy transgranicznej.

Komunikacja w projekcie jest zaplanowana jako część planu działań projektowych. Jeden partner powinien zostać wyznaczony jako główna osoba odpowiedzialna za koordynację działań informacyjno - promocyjnych w projekcie.

Proszę jednak pamiętać, że komunikacja jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich partnerów projektu, którzy muszą współpracować, aby zapewnić aktywne działania promocyjne w całym cyklu życia projektu. Ważne jest również, aby pomyśleć i odnieść swoje działania informacyjne do wybranego celu programu. Informacja i promocja powinny stanowić integralną część każdego pakietu działań.

Należy przy tym przestrzegać następujących zasad:

Strony internetowe, media społecznościowe

 • Logo UE z odniesieniem do finansowania przez Unię Europejską.

 • Opis projektu (w tym cele i wyniki)

 • Odniesienia do wsparcia finansowego Unii Europejskiej

Materiały informacyjne i gadżety

 • Alternatywnie plakat A3 lub reklama elektroniczna - zarówno z informacją o projekcie, jak i z odniesieniem do dofinansowania w miejscu dobrze widocznym dla odbiorców

 • Minimalny wymóg: przedstawienie logo UE

 • Jeśli to możliwe: informacja "Współfinansowane przez Unię Europejską" oraz krótki opis projektu.

Wydarzenia

 • należy poinformować uczestników spotkania, że przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE, np. za pomocą plakatu, minimalny format A3

Przedsięwzięcia, których łączny koszt przekracza 100.000 EUR

 • W przypadku inwestycji rzeczowych lub działań infrastrukturalnych/budowlanych w miejscu wyraźnie widocznym dla opinii publicznej umieszcza się trwałą tablicę lub znak z godłem Unii Europejskiej (zgodnie z charakterystyką określoną w załączniku IX do rozporządzenia (UE) 2021/1060), obok słowa "Interreg" (logo Programu).

Przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym oraz o łącznej wartości ponad 5.000.000 EUR

 • Są dodatkowo zobowiązane do zorganizowania dużego wydarzenia komunikacyjnego dla społeczeństwa i mediów, koncentrującego się na finansowaniu projektu przez UE (dni otwarte lub inauguracje).

 • Należy poinformować i zaprosić przedstawiciela Komisji Europejskiej

 • Właściwy organ administracyjny w Brandenburgii musi zostać poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 miesiące wcześniej) o planowanym działaniu komunikacyjnym.

Jeżeli beneficjent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie podejmuje działań zaradczych, Instytucja Zarządzająca, uwzględniając zasadę proporcjonalności, może zmniejszyć dofinansowanie dla przedsięwzięcia z funduszy UE o 2% całkowitego budżetu danego partnera.