Nabór wniosków projektowych w ramach Funduszu Małych Projektów

Drugi nabór jest otwarty!

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027 otwiera nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 6 Programu Współpracy w związku z art. 25 rozporządzenia (UE) 2021/1059 (rozporządzenie Interreg). Fundusz Małych Projektów to projekt realizowany przez tzw. beneficjenta FMP. Beneficjent FMP wspiera tzw. małe projekty ze środków Funduszu Małych Projektów.

Fundusze Małych Projektów mają zostać ustanowione w następujących celach szczegółowych (CS) Programu.

- Priorytet 3, Cel szczegółowy 4.6.

- Priorytet 4, Cel szczegółowy 6.3.

 

  1. Budżet naboru

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (por. rozdz. 2.3.2. Programu Współpracy)
Planowany budżet: do 8 252 336 EUR EFRR - 100,00% funduszy programu dostępnych dla tego CS dla FMP.

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy ISO 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie (por. rozdz. 2.4.2. Programu Współpracy).

Planowany budżet: do 8 252 337 EUR EFRR - 100,00% funduszy programu dostępnych dla tego CS dla FMP.

2. Kwalifikowalne podmioty:

beneficjent FMP musi spełniać warunki określone w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Interreg dotyczące podmiotów FMP. W związku z tym beneficjentem jest:

  • transgraniczny podmiot prawny
  • EUWT
  • lub podmiot mający osobowość prawną ale tylko pod warunkiem, że małe projekty będą wybierane przez organ składający się z przedstawicieli co najmniej Brandenburgii i Polski

3. Wymagania dotyczące treści projektu: patrz podręcznik programu, rozdział 6.

Podręcznik Programu zawierający dalsze ważne informacje na temat obszaru programu, możliwej treści i zakresu projektów, stawki dofinansowania, procedury wyboru projektów itp. można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/dokumenty-do-wniosku/

4. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 09.10.2023 (godz. 16:00) do 06.11.2023 (23:59).

5. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie musi być złożony online za pośrednictwem platformy Jems.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się w systemie Jems w dwóch językach programu - niemieckim i polskim. Obie wersje językowe muszą mieć taką samą treść.

Dostęp do systemu Jems: https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/

Instrukcja do składania wniosku w Jems znajduje się na stronie internetowej w sekcji JEMS: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/jems/

Jems Helpdesk:    Jems.Helpdesk@MDFE.Brandenburg.de

Uwaga: jeśli nie otrzymasz wiadomości potwierdzającej podczas tworzenia konta, sprawdź folder spamu.

6. Przewidywany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie w grudniu 2023).

7. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru. Procedura odwoławcza jest opisana w w Podręczniku Programu Część 4: Procedura rozpatrywania skarg.

8. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Pod linkiem https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/anlagen-zum-antrag/

można pobrać wszystkie załączniki wymagane do wniosku.

Odpowiednio do charakteru partnerów do wniosku załączone zostać muszą w formie elektronicznej następujące dokumenty:

a. Oświadczenia wszystkich partnerów projektu: Udostępniony formularz musi zostać wypełniony i załadowany w systemie Jems jako skan podpisanego dokumentu. Link do formularza

b. Pełnomocnictwa w przypadku partnerów, w których imieniu oświadczenia podpisują pełnomocnicy (w sprawie okoliczności istotnych dla uzyskania subwencji w rozumieniu art. 264 niemieckiego kodeksu karnego i oświadczenie dotyczące ochrony danych) podpisują w ich imieniu pełnomocnicy. Udostępniony formularz musi zostać wypełniony i załadowany w systemie Jems jako skan podpisanego dokumentu. Link do formularza

Jak również oświadczenie o osobach uprawnionych do korzystania z Jems dla wszystkich osób, które mają upoważnienie do pracy z wnioskiem w Jems (patrz " Uprawnienia użytkowników" w Jems). Link do formularza

c. Wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń, względnie równorzędne zaświadczenie w przypadku wszystkich partnerów poza jednostkami samorządu terytorialnego: Wnioskodawcy, którzy nie mogą przedłożyć wyciągu z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń, przedkładają aktualny statut, akt założycielski  albo inny właściwy dla danego partnera projektu dokument zawierający informacje dotyczące celu i zakresu działalności oraz zasad reprezentowania danego podmiotu. Dokument musi zostać sporządzony tylko w języku partnera i załadowany w systemie Jems.

d. Oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego w przypadku wszystkich partnerów z budżetem: Przy niemonetarnym wkładzie własnym (wkład rzeczowy w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy): opis rodzaju nieodpłatnej pracy wolontariuszy i jej zakresu (czas pracy konieczny do wykonania świadczenia), jak również uzasadnienie wykorzystania pracy wolontariuszy; wyjaśnienie, w jaki sposób nieodpłatna praca wolontariuszy jest zasadniczo częścią struktury danej agencji realizującej projekt i wiarygodnie wpisuje się w działania. Udostępniony formularz musi zostać wypełniony i załadowany w systemie Jems jako skan podpisanego dokumentu. Link do formularza

e. Oświadczenie o przestrzeganiu zasad przeciwdziałania dyskryminacji w przypadku polskich partnerów: Udostępniony formularz musi on zostać wypełniony i załadowany w systemie Jems jako skan podpisanego dokumentu. Link do formularza

 

9. Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Isnieje możliwość indywidualnego omówienia wniosku projektu. Przed złożeniem wniosku należy wziąć udział w co najmniej jednej konsultacji projektowej na podstawie opracowanego szkicu idei projektu.Prosimy o umówienie się na spotkanie ze Wspólnym Sekretariatem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Programu: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/

Pytania prosimy kierować do:

Wspólny Sekretariat Interreg Brandenburg – Polska

Bischofstr. 1 a

15230 Frankfurt (Oder)

kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Numery telefonów osób kontaktowych Wspólnego Sekretariatu można znaleźć pod adresem: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/