Krok 7: Zawarcie umowy

Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Monitorujący i po spełnieniu ewentualnych warunków, czas, by w końcu podpisać umowę!

Po pozytywnym wyniku sprawdzania dokumentów, ILB zawiera z Partnerem Wiodącym umowę o dofinansowanie, która stanowi podstawę dla realizacji projektu. Wniosek projektowy i budżet są integralnymi częściami umowy i stanowią podstawę dla późniejszych kontroli w trakcie realizacji projektu.

Umowa o dofinansowanie szczegółowo określa zobowiązania partnerów projektu wynikające z jego specyfiki. Umowa tworzy ramy finansowe i czasowe przedsięwzięcia, jak również określa działania i wskaźniki, które partnerzy muszą osiągnąć.