Program Współpracy Brandenburgia-Polska

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 wspiera projekty, które są realizowane w regionie przygranicznym Brandenburgia-Polska i które prowadzą do przezwyciężenia problemów transgranicznych.

Przedstawiciele władz krajowych i regionalnych w Niemczech i Polsce zebrali się i wspólnie określili priorytety rozwojowe dla obszaru programowego Brandenburgia-Polska 2021-2027 – ustalenia odbyly się z udziałem gmin, partnerów gospodarczych i społecznych oraz organizacji pozarządowych.

Program będzie realizowany poprzez konkretne projekty, w które muszą się zaangażować partnerzy z obu stron granicy.

Jeden program - dwa kraje - cztery priorytety - tysiące możliwości

Program Współpracy w pigułce

  • Finansowanie projektów transgranicznych

  • Obszar wsparcia: część Brandenburgii i województwo lubuskie

  • Dofinansowanie do 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych

  • 88,3 mln euro dostępnych w ramach Programu 2021-2027

  • Osiem instytucji zaangażowanych w realizację Programu

  • Cztery obszary współpracy transgranicznej

  • Realizacja Programu zgodnie z polityką strukturalną i inwestycyjną UE: Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg)

Szczegóły odnośnie Programu Współpracy

W jaki sposób program jest finansowany?

Gdzie może trafić wsparcie?

Jakie dziedziny są wspierane?

Jakie rodzaje projektów są finansowane?

Ile środków jest dostępnych?

Jak wygląda struktura programu?

Jaki realizować działania informacyjno-promocyjne?

Wydarzenia w programie