Deklaracja dostępności

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia (MdFE) pragnie zapewnić dostępność informacji cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach prowadzonych działań ułatwiamy obsługę  strony dla wszystkich użytkowników wdrażając odpowiednie standardy dostępności cyfrowej.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.interreg-brandenburg-polska.eu Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia.

Jako jednostka publiczna w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/2102 pragniemy zapewnić dostępność naszej strony internetowej zgodnie z wymogami Brandenburskiej Ustawy o równości osób z niepełnosprawnościami (BbgBGG) oraz Brandenburskiego rozporządzenia w sprawie wolnych od barier technologii informacyjnych (BbgBITV) realizując postanowienia dyrektywy (UE) 2016/2102.

Na podstawie § 2 rozporządzenia BbgBITV serwisy internetowe i aplikacje wolne od barier muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy europejskiej (EN) 301 549 (w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Norma EN 301 549 zawiera wymogi wynikające z międzynarodowych standardów w ramach Wytycznych dla dostępności treści internetowych, wersja 2.1 (WCAG 2.1) z poziomem zgodności A i AA. W/w warunki odzwierciedlają podstawowe wymogi (kryteria sukcesu) określone w standardach.

Działania na rzecz wspierania dostępności cyfrowej

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich podejmuje następujące działania na rzecz zapewnienia dostępności cyfrowej:

 • Dostępność cyfrowa stanowi element naszej misji.
 • W procedurach przetargowych uwzględniono kwestię dostępności cyfrowej.
 • Pracownicy mogą skorzystać ze stałej oferty szkoleniowej w zakresie dostępności cyfrowej.

Uwaga: Poszczególne działania mogą być w dowolnym czasie dodane lub usunięte!

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z postanowieniami zharmonizowanej normy europejskiej (EN) 301 549 (w aktualnie obowiązującym brzmieniu) ze względu na podawane dalej wyjątki

Treści niedostępne

Pomimo podjętych działań użytkownicy mogą napotkać kilka problemów.

Opis treści niedostępnych. Prosimy o kontakt z naszymi pracownikami w przypadku stwierdzenia niedostępnych treści niewymienionych w niniejszym zestawieniu.

 • Pliki PDF: Nie wszystkie pliki PDF spełniają wymagania w zakresie dostępności cyfrowej.

Brak dostępności dotyczy z reguły treści ofert podmiotów trzecich, na których przygotowanie nie mamy wpływu i do których nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia BbgBITV. Przekazane przez Państwa uwagi do wspomnianych treści zostaną w miarę możliwości przekazane podmiotom odpowiedzialnym za ich wytworzenie.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami asystującymi

Stronę internetową przygotowano w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność z następującymi przeglądarkami:

 • wszystkie stosowane powszechnie przeglądarki w aktualnej wersji lub przynajmniej w wersji przed ostatnią aktualizacją
 • Mozilla Firefox 104.0.2
 • Opera 90.0.4480.65
 • Microsoft Edge 105.0.1343.33
 • Google Chrome 105.0.5195.102
 • Brave Browser 1.43.93

Stronę internetową przygotowano w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność z następującymi technologiami asystującymi:

 • Czytnik ekranowy JAWS
 • NVDA

Technologie

Dostępność cyfrowa strony internetowej pod względem funkcjonalności oparta jest na wykorzystaniu następujących technologii:

 • HTML
 • WAI_ARIA
 • CSS
 • Javascript

Procedury oceny

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich ocenia dostępność strony internetowej przy pomocy następującej/następujących procedury/procedur:

 • Samoocena: Strona internetowa została oceniona wewnętrznie.
 • Ocena zewnętrzna: Krajowy Urząd do Spraw społecznych i Opieki | departament 42 | Jednostka nadzorująca dostępność stron internetowych i oprogramowania w kraju związkowym Brandenburgia

Zeppelinstraße 48
14471 Potsdam
Tel.: +49 331 2761-303
Fax: +49 331 27548-4529

Internet: https://www.lasv.brandenburg.de/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Czekamy na informacje zwrotne na temat dostępności naszej strony internetowej. Prosimy o kontakt w następujący sposób:

Pocztą elektroniczną:

kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Pocztą tradycyjną:

Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg
Gemeinsames Sekretariat
Kooperationsprogramm Interreg VI A Brandenburg – Polen 2021–2027
Bischofstraße 1 A
15230 Frankfurt (Oder)

Odpowiedź otrzymają Państwo w przeciągu 3 tygodni.

Informacje na temat procedury

Jeżeli w przeciągu trzech tygodni nie otrzymają Państwo odpowiedzi przesłanej jednym z wymienionych powyżej kanałów lub otrzymana odpowiedź będzie niezadowalająca prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za dostępność cyfrową w kraju związkowym Brandenburgia z żądaniem sprawdzenia informacji i działań zapisanych w deklaracji o dostępności cyfrowej. Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 rozporządzenia BbgBITV jednostka ta ma za zadanie zapewnić obywatelom możliwość skorzystania z prawa do dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych tworzonych przez jednostki publiczne kraju związkowego Brandenburgia.

Jednostka sprawdza możliwość zastosowania procedury zapewnienia dostępności pod względem formalnym i merytorycznym i zarządza w razie konieczności kontrolę strony internetowej i aplikacji mobilnej pod względem technicznym, którą przeprowadza Jednostka nadzorująca dostępność stron internetowych i oprogramowania w kraju związkowym Brandenburgia. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej jest bezpłatne. Nie ma konieczności korzystania z pomocy prawnej.

Kontakt:

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia
Pełnomocnik kraju związkowego ds. osób z niepełnosprawnościami | Jednostka odpowiedzialna za zapewnienie dostępności cyfrowej

ul. Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, budynek S
14467 Potsdam

Tel.: +49 331 866-5048
E-mail: Durchsetzung.BIT@MSGIV.Brandenburg.de

Zatwierdzenie deklaracji dostępności pod względem formalnym

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich
Referat 53
ul. Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
 

Stan: 30.09.2022.