Pierwszy nabór wniosków projektowych

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027 otwiera 1. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich Priorytetów i dla wszystkich celów szczegółowych, z wyjątkiem celu szczegółowyego 6.3 w priorytecie 4. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

1. Budżet naboru

Dostępne środki w 1. naborze: 28.965.690,15 EUR EFRR

 

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Planowany budżet 1. naboru do: 3.961.122,00 EUR EFRR - 60,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego

 

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu różnorodność biologiczna

Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Planowany budżet 1. naboru do: 3.300.934,80 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Planowany budżet 1. naboru do 3.300.934,40 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego

 

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Planowany budżet 1. naboru do: 3.961.214,00 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego

Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Planowany budżet 1. naboru do: 11.140.550,55 EUR EFRR - 45,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego

 

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron.

Planowany budżet 1. naboru do: 3.300.934,40 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego

 

2. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 06.04.2023 (godz. 16:00) do 30.06.2023 (23:59).
 

3. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie musi być złożony online przez Partnera Wiodącego za pośrednictwem platformy Jems.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się w systemie Jems w dwóch językach programu - niemieckim i polskim. Obie wersje językowe muszą mieć taką samą treść.

Dostęp do systemu Jems:  https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login

albo za pośrednictwem strony Programu

Znajdą tam Państwo Instrukcję do składania wniosków w Jems

Jems Helpdesk:    Jems.Helpdesk@MDFE.Brandenburg.de

Uwaga: jeśli nie otrzymasz wiadomości potwierdzającej podczas tworzenia konta, sprawdź folder spamu.

Dalsze ważne informacje na temat partnerów projektu, obszaru programu, możliwej treści i zakresu projektów, sposobów finansowania, procedury wyboru projektów itp. znajdują się w Podręczniku Programu, jak również w Programie Współpracy.

Uwaga dotycząca Podręcznika Programu: w Podręczniku Programu przewidziano stosowanie kwoty ryczałtowej na zamknięcie projektu. Stosowanie tej kwoty ryczałtowej podlega obecnie zatwierdzeniu przez Instytucję Audytową. W przypadku braku zatwierdzenia planowane jest rozliczanie kosztów zamknięcia na podstawie rzeczywistych wydatków, a dalsze szczegóły zostaną podane przez Wspólny Sekretariat na stronie internetowej.

 

4. Przewidywany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie w grudniu 2023).

 

5. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru. Procedura odwoławcza jest opisana w Podręczniku Programu Część 4: Procedura skargowa.

 

6. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Pod niniejszym linkiem można pobrać wszystkie załączniki wymagane do wniosku.

 

7. Doradztwo w sprawie wniosków o dofinansowanie

Isnieje możliwość indywidualnego omówienia wniosku projektu. Przed złożeniem wniosku należy wziąć udział w co najmniej jednej konsultacji projektowej na podstawie opracowanego szkicu idei projektu. Prosimy o umówienie się na konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez "Zapytanie o doradztwo".

Formularz obowiązkowej konsultacji wniosku (szkic idei projektu).

Pytania prosimy kierować do:

Wspólny Sekretariat Interreg Brandenburg – Polska

Bischofstr. 1 a

15230 Frankfurt (Oder)

kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Numery telefonów osób kontaktowych Wspólnego Sekretariatu można znaleźć pod adresem: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/