I nabór wniosków projektowych

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027 zamyka 1. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich Priorytetów i dla wszystkich celów szczegółowych, z wyjątkiem celu szczegółowyego 6.3 w priorytecie 4. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Budżet naboru

Dostępne środki w 1. naborze: 28.965.690,15 EUR EFRR

Wpłynęło 41 wniosków na kwotę 46.319.853,49 EUR EFRR.

 

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Planowany budżet 1. naboru do: 3.961.122,00 EUR EFRR - 60,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego.

W tym celu szczegółowym wpłynęło 6 wniosków na kwotę 5.220.723,37 EUR EFRR.

 

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu różnorodność biologiczna

Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Planowany budżet 1. naboru do: 3.300.934,80 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego.

W tym celu szczegółowym wpłynęło 6 wniosków na kwotę 5.198.457,29 EUR EFRR.

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Planowany budżet 1. naboru do 3.300.934,40 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego.

W tym celu szczegółowym wpłynęło 5 wniosków na kwotę 4.046.387,35 EUR EFRR.

 

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Planowany budżet 1. naboru do: 3.961.214,00 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego.

W tym celu szczegółowym wpłynęło 7 wniosków na kwotę 5.678.028,90 EUR EFRR.

Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Planowany budżet 1. naboru do: 11.140.550,55 EUR EFRR - 45,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego.

W tym celu szczegółowym wpłynęło 10 wniosków na kwotę 19.795.803,70 EUR EFRR.

 

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron.

Planowany budżet 1. naboru do: 3.300.934,40 EUR EFRR - 40,00% funduszy Programu dostępnych dla tego celu szczegółowego.

W tym celu szczegółowym wpłynęło 7 wniosków na kwotę 6.380.452,88 EUR EFRR.

 

 

Przewidywany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu procedury naboru (prawdopodobnie w grudniu 2023).