Instytucje programowe

Kilka współdziałających instytucji zapewnia prawidłową i zgodną z prawem unijnym oraz krajowym realizację Programu. Należą do nich:

IZ jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu w imieniu państw uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni Referat 53 Europejska Współpraca Terytorialna Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia.

Kontakt:

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydział 53 – Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg)
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Poczdam
Niemcy

Dyrektor Instytucji Zarządzającej
Pani Katrin Müller-Wartig
Tel.: +49 331 866-6570
E-mail: katrin.mueller-wartig@mdfe.brandenburg.de

Do zadań IA należy m.in. przeprowadzanie audytów systemów zarządzania i kontroli oraz audytów operacji na podstawie stosownej próby oraz z zastosowaniem uznawanych międzynarodowych standardów kontroli.

W realizacji zadań, wynikających z przepisów UE, IZ jest wspierana przez polską Instytucję Krajową - ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Instytucja Krajowa jest dla Instytucji Zarządzającej partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania Programu po polskiej części obszaru wsparcia, pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej współpracy z IZ oraz wspiera ją w realizacji Programu po polskiej stronie.

Kontakt:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Zastępca Dyrektora
Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska
Tel.: +48 (0) 22 273 81 50
E-mail: Agnieszka.Gintowt-Dziewaltowska@mfipr.gov.pl

W Komitecie Monitorującym ważni partnerzy są zaangażowani w realizację, monitorowanie i ocenę Programu: podmioty regionalne, euroregiony, partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również podmioty społeczeństwa obywatelskiego z Niemiec i Polski. W skład KM wchodzą w równym stopniu przedstawiciele z Niemiec i Polski. Wszyscy mianowani członkowie KM mają prawo głosu. Członkowie KM decydują o zatwierdzeniu lub odrzuceniu projektów i są odpowiedzialni za zatwierdzanie dokumentów istotnych dla Programu.

Inne ważne zadania KM:

  • zatwierdzenie kryteriów oceny i wyboru projektów
  • wybór projektów do dofinansowania
  • zatwierdzenie Podręcznika beneficjenta, funkcjonującego w ramach Programu, zawierającego także zasady kwalifikowalności dla Programu, oraz ewentualnych zmian jego treści
  • monitorowanie postępu wdrażania Programu
  • bieżące raportowanie Komisji Europejskiej
  • dokonywanie przeglądu w zakresie zarządzania finansowego i wdrażania Programu
  • proponowanie zmian do dokumentu programowego i opiniowanie zmian proponowanych przez IZ
  • proponowanie/zatwierdzanie realokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi Programu
  • zatwierdzenie strategii komunikacji Programu
  • zatwierdzenie planu ewaluacyjnego

Członkowie Komitetu Monitorującego w wykonywaniu ich obowiązków wspierani są przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat.

→ Uchwały

→ Regulamin

→ Członkowie Komitetu Monitorującego

→ Strefa członkowska

Instytucja Zarządzająca i Komitet Monitorujący są wspierane przez Wspólny Sekretariat (WS) z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. WS wykonuje zadania zlecone przez Instytucję Zarządzającą.

WS informuje potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach Programu i pomaga im w realizacji projektów.

Ponadto do zadań WS należy organizacja procedury naborów, ocena wniosków projektowych oraz realizacja działań promocyjnych - w tym zadaniu wspiera go Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) zlokalizowany po stronie polskiej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Do zadań WS należy również przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz współpraca z IZ w zakresie prowadzenia strony internetowej.

Kontakt:

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021–2027
Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy

→ Osoby do kontaktu

Potencjalni beneficjenci przed złożeniem wniosku o dofinansowanie mają możliwość otrzymania wsparcia Wspólnego Sekretariatu (WS) lub Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), ulokowanego po stronie polskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w formie nieobowiązkowych konsultacji dotyczących ukierunkowania idei projektu.

WS przy wsparciu RPK zapewnia wdrażanie i monitorowanie strategii komunikacji.

Kontakt:

Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Internet: www.lubuskie.pl

Aneta Ciesielska
a.ciesielska@lubuskie.pl
Tel.: +48 68 45 65 257

Justyna Ślaska
j.slaska@lubuskie.pl   
Tel.: +48.68 45 65 269

Jednostka Kontraktująca - ulokowana w strukturach Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia przejmuje zadania związane z wykonaniem uchwał KM, dotyczących wyboru projektów do dofinansowania, tzn. prawnym zakontraktowaniem środków w formie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania / zawarcia umowy o dofinansowanie z niemieckimi bądź polskimi wnioskodawcami (partnerami wiodącymi), których projekty zostały wybrane przez KM.

Kontakt:

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB)
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Niemcy

Dyrektor departamentu
Pani Annett Borgmann
Tel.: +49 331 660-1644
E-mail: annett.borgmann@ilb.de

Kontrolerzy krajowi potwierdzają czy współfinansowane przez partnerów projektu produkty, usługi i inwestycje budowlane zostały dostarczone względnie wykonane i czy przedstawione przez nich wydatki rzeczywiście zostały poniesione oraz czy są one zgodne z obowiązującym prawem, Programem i  umową o dofinansowanie. Odbywa się to poprzez weryfikację wszystkich raportów składanych przez partnerów projektu oraz dodatkowo poprzez kontrole projektów na miejscu. Jeżeli w projekcie stosowane są stawki ryczałtowe, kontroler sprawdza, czy zostały one zastosowane prawidłowo i czy zostały poprawnie obliczone. Kontrola z art. 46 kończy się wydaniem certyfikatu poświadczającego wydatki i jest warunkiem koniecznym do przygotowania sprawozdania z projektu przez Partnera Wiodącego i wypłaty dofinansowania.

Kontrola z art.46 realizowana jest według zasady właściwości narodowej. W przypadku niemieckiej części obszaru wsparcia (niemieccy partnerzy projektów) zadanie to będzie wykonywane przez ILB. W przypadku polskiej części obszaru wsparcia (polscy partnerzy projektów) kontrolę z art. 46 przeprowadza właściwy departament w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW). Procedura weryfikacji projektów została przedstawiona w Podręczniku Programu.

Kontakt:

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB)
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Niemcy

Dyrektor departamentu
Pani Annett Borgmann
Tel.: +49 331 660-1644
E-mail: annett.borgmann@ilb.de

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Europejskich i Rządowych
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Dyrektor
Pani Agnieszka Świątek
Tel.: +48 95 78 51 900 
E-mail: fundusze@lubuskie.uw.gov.pl

Euroregiony aktywnie wspierają współpracę w obszarze przygranicznym. Euroregion to region, który przekracza granice państwowe i obejmuje terytoria co najmniej dwóch współpracujących ze sobą państw członkowskich UE.

Euroregiony Pro Europa Viadrina i Szprewa-Nysa-Bóbr doradzają, wspierają i szkolą wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosku od momentu opracowania pomysłu, przy składaniu dokumentów, ich zatwierdzaniu przez właściwą Euroregionalną Komisję Oceniającą (EKO) oraz przy realizacji małego projektu aż po jego rozliczenie i wypłatę refundacji.

Wnioski o dofinansowanie z FMP można składać w biurach Euroregionów.

Kontakt:

Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V.
Berliner Straße 7
03172 Guben
Niemcy
Tel.: +49 35 61 / 31 33
E-mail: info@euroregion-snb.de
Internet: www.euroregion-snb.de

Euroregion Pro Europa Viadrina
Mittlere Oder e.V.
Holzmarkt 7
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy
Tel.: +49 335/ 66 594 -0
E-mail: info@euroregion-viadrina.eu
Internet: www.euroregion-viadrina.de

Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”
Ulica Piastowska 18
66-620 Gubin
Tel.: +48 68 455 80 50
E-mail: info@euroregion-snb.pl
Internet: www.euroregion-snb.pl

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”
Ulica Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 95 / 735 84 47
E-mail: info@euroregion-viadrina.pl
Internet: www.euroregion-viadrina.pl