III nabór wniosków projektowych

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027 otwiera 3.nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich Priorytetów (P) i dla wszystkich celów szczegółowych (CS) z wyjątkiem CS 6.3 w P 4. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

1. Budżet naboru

Łącznie: 19.310.456,25 EUR EFRR

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii: 1.980.561 EUR EFRR

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu różnorodność biologiczna

Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego: 3.300.934,80 EUR EFRR

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia: 2.475.700,80 EUR EFRR

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online: 2.475.758,75 EUR EFRR

Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych: 7.427.033,70 EUR EFRR 

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy 6.1: Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron: 1.650.467,20 EUR EFRR

2. Projekty strategiczne oraz ponadprogramowe

Program wspiera projekty o strategicznym znaczeniu, aby systematycznie podejmować kluczowe wyzwania dla obszaru programu i zwiększać widoczność współpracy transgranicznej na całym polsko-niemieckim pograniczu. Szczególnie w latach 2023-2027wspierane będą międzyprogramowe projekty w ramach regularnych naborów. Mogą one być realizowane we wszystkich celach szczegółowych (CS).

Projekty o znaczeniu strategicznym będą wspierane poprzez:

1. szczególne wsparcie dla potencjalnie strategicznych projektów podczas procesu składania wniosków projektowych,

2. ocena wniosków projektowych pod kątem ich strategicznego potencjału ,

3. uwidacznianie i wspieranie zatwierdzonych projektów strategicznych poprzez działania komunikacyjne programu (np. przy promocji konferencji specjalistycznych lub warsztatów tematycznych),

4. informowanie właściwych organów administracyjnych o projektach o znaczeniu strategicznym i ich rezultatach.

Trzy programy polsko-niemieckie Interreg dążą do realizacji wspólnych projektów strategicznych w CS 2.4, CS 4.6 i CS 6.1.

3. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 24.05.2024 (godz. 11:00) do 15.09.2024 (godz. 23:59).

4. Forma składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie musi być złożony online przez Partnera Wiodącego za pośrednictwem platformy Jems.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia się w systemie Jems w dwóch językach programu - niemieckim i polskim. Obie wersje językowe muszą mieć taką samą treść.

Dostęp do systemu Jems:  https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login

Instrukcja do składania wniosku w Jems: https://interreg-brandenburg-polska.eu/jems/

Jems Helpdesk: Jems.Helpdesk@MDFE.Brandenburg.de

Uwaga: jeśli nie otrzymasz wiadomości potwierdzającej podczas tworzenia konta, sprawdź folder spamu.

Dalsze ważne informacje na temat partnerów projektu, obszaru programu, możliwej treści i zakresu projektów, sposobów finansowania, procedury wyboru projektów itp. znajdują się w Podręczniku Programu, do pobrania pod https://interreg-brandenburg-polska.eu/fileadmin/user_upload/06_Downloads/Calls/3.Call/240522_PodrProgr21-27_PL_3Call_FINAL.pdf, jak również w samym Programie Współpracy, do pobrania pod https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/program/.

5. Przewidywany termin wyboru projektów

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący (KM) Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027. Posiedzenie zaplanowano na marzec 2025 roku. Data ta może jednak ulec zmianie w zależności od liczby otrzymanych wniosków i nakładu pracy związanego z ich weryfikacją.

6. Środek odwoławczy

Wszyscy wnioskodawcy mają prawo do złożenia skargi dotyczącej procedury oceny i wyboru. Procedura odwoławcza jest opisana w w Podręczniku Programu Część 4: Procedura rozpatrywania skarg.

7. Załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie

Wszystkie załączniki wymagane do wniosku można pobrać pod: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/

8. Doradztwo obowiązkowe w sprawie wniosków o dofinansowanie

Przed złożeniem wniosku należy wziąć udział w co najmniej jednej konsultacji projektowej na podstawie opracowanego wstępnego wniosku w systemie monitoringu Jems. Prosimy o umówienie się na spotkanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapytanie o doradztwo mogą Państwo skierować do Sekretariatu za pośrednictwem strony internetowej Programu: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/zapytanie-o-doradztwo/

Na stronie internetowej Programu można również znaleźć terminy szkoleń dotyczących składania wniosków: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/aktualnosci/

Pytania prosimy kierować do:

Wspólny Sekretariat Interreg Brandenburg – Polska

Bischofstr. 1 a

15230 Frankfurt (Oder)

kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Numery telefonów osób kontaktowych Wspólnego Sekretariatu można znaleźć pod adresem: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/