III posiedzenie Komitetu Monitorującego - kolejne projekty do dofinansowania wybrane!

26.-27.03.2024 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia-Polska. Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania:

  • trzy projekty na łączną kwotę EFRR 2,8 mln. EUR w celu szczegółowym 1.1 „Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii”
  • cztery projekty na łączną kwotę EFRR 2,63 mln. Euro w celu szczegółowym 2.4 „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”
  • trzy projekty na łączną kwotę EFRR 2,55 mln. Euro w celu szczegółowym 2.7 „Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia”
  • siedem projektów na łączną kwotę EFRR 4,67 mln. Euro w celu szczegółowym 4.2 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online”
  • sześć projektów na łączną kwotę EFRR 10,85 mln. Euro w celu szczegółowym 4.6 „Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych”

Dalsze szczegóły dotyczące projektów można znaleźć w opublikowanych na naszej stronie listach – LINK

Serdecznie gratulujemy nowym beneficjentom!

 

 

Wszystkie wiadomości