Zaproszenie do składania ofert na usługi eksperckie oraz doradztwo specjalistyczne w dziedzinie pomocy publicznej.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na usługi eksperckie oraz doradztwo specjalistyczne dla Wspólnego Sekretariatu i Instytucji Zarządzającej w zakresie występowania pomocy publicznej w ramach oceny kwalifikowalności formalnej i merytorycznej projektów w oparciu o Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027.

Przedmiotem zamówienia są ekspertyzy dotyczące pomocy publicznej, która może pojawić się w ramach wniosków o dofinansowanie, oraz doradztwo specjalistyczne dla WS i IZ przy opracowywaniu regulaminów finansowania, dostosowywania list sprawdzających, opisów procedur lub instrukcji dla projektów.Dalsze informacje znajdą Państwo w dokumencie: Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę w języku polskim lub niemieckim wraz z zaświadczeniami należy złożyć w terminie składania ofert za pośrednictwem platformy przetargowej: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de.

Nazwa przetargu: Gutachterliche Expertisen und Beratung Thema "Beihilfe"
Data publikacji: 02.08.2023
Ogłaszający: Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg

W przypadku pytań oferenci proszeni są o korzystanie z platformy przetargowej: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de.

Termin składania ofert: 24.08.2023
Termin udzielenia zamówienia: 31.08.2023

Wszystkie wiadomości