Zaproszenie do składania ofert na usługi ekspercie w zakresie oceny kwalifikowalności i finansowania projektów inwestycyjnych/budowlanych na terytorium Polski.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na usługi eksperckie w projektach inwestycyjnych i budowlanych w zakresie prawa polskiego. Zamówienie zostanie udzielone na usługę opisaną w załączonym opisie w procedurze negocjacyjnej bez postępowania przetargowego zgodnie z § 12 (2) Regulaminu Kontraktowania Podprogowego (UVgO).

Ofertę wraz z załącznikami w języku polskim prosimy przesłać drogą elektroniczną do Pani Ute Pohl, e-mail: ute.pohl@mdfe.brandenburg.de do dnia 08.08.2023. Pytania prosimy również przesyłać drogą elektroniczną na podany adres.

Obowiązują załączone Warunki Udzielania Zamówień i Warunki Kontraktowe. Ogólne warunki umowy o wykonanie usług (VOL/B) oraz załączone do nich dodatkowe warunki umowy Kraju Związkowego Brandenburgii i ewentualnie uzupełniające warunki umowy stanowią integralną część umowy. W przypadku udzielenia części zamówienia innym firmom (podwykonawstwo zgodnie z § 26 UVgO) należy wypełnić i dołączyć do oferty formularz 4.3. Zamówienie zostanie udzielone ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie. Kryteria udzielenia zamówienia oraz ich waga/kolejność są określone w specyfikacji przetargowej. Wszelkie zmiany i poprawki w ofercie muszą być złożone w takiej samej formie jak oferta do końca terminu składania ofert. Oferta może być wycofana w formie pisemnej do końca terminu składania ofert. Po tym okresie są Państwo związani swoją ofertą do końca okresu udzielania zamówienia.

 

Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia

Formularze i wykaz dokumentów do oceny

Dokumenty wymagane do złożenia oferty
 

 

Wszystkie wiadomości