Unijne narzędzie prawne do rozwiązywania przeszkód na granicach – zaproszenie do składania dowodów otwarte do połowy listopada

W rezolucji tej Parlament Europejski zwraca się do Komisji o zaproponowanie poprawki do wniosku KE z 2018 r. (COM(2018)373), którą wcześniej określano jako wniosek EBCM. 

Europejska procedura ustawodawcza obejmuje „zaproszenie dowodowe”, aby zapewnić, że wszelkie wnioski są oparte na dowodach.  Właśnie opublikowano „wezwanie dowodowe” dotyczące ewentualnego wniosku KE w sprawie usunięcia przeszkód granicznych. Zainteresowane strony są wzywane do przedstawienia dowodów, które uznają za istotne dla informowania o procesie legislacyjnym.  

Prosimy o przekazywanie tej informacji zainteresowanym organizacjom.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13997-Regiony-transgraniczne-w-UE-rozwiazania-pozwalajace-przezwyciezyc-przeszkody-prawne-i-administracyjne_pl

Wszystkie wiadomości