Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

Jesteście Państwo badaczami, chcecie wdrażać polsko-niemieckie innowacje, a może jesteście zainteresowani współpracą wyższych uczelni, placówek badawczych i przedsiębiorstw w celu wspierania transgranicznego transferu wiedzy i technologii? A może zamierzają Państwo realizować przedsięwzięcia pilotażowe i demonstracyjne w dziedzinie zrównoważonej mobilności, zdrowia, czy ochrony klimatu? Jeżeli tak, wybrali Państwo właściwy priorytet!

Zmiany gospodarcze i coraz silniej odczuwalne skutki przemian klimatycznych są wielkimi wyzwaniami dla nas wszystkich. Uporanie się z nimi jest warunkiem zrównoważonego rozwoju i atrakcyjnych warunków życia.

We wszystkich dziedzinach istnieje duże zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania.

Właśnie dlatego w ramach tego priorytetu dofinansowywane będą projekty, które podnoszą poziom innowacyjności regionu Brandenburgia – Polska, czyniąc go bardziej inteligentnym np. w dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej, czy mobilności.

Cel szczegółowy 1.1

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

W ramach tego celu wspierane są projekty przyczyniające się do wzmocnienia transgranicznej współpracy naukowej i badawczej oraz transferu technologii poprzez usieciowienie, rozbudowę istniejących i tworzenie nowych transgranicznych kooperacji między wyższymi uczelniami, placówkami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Poza tym można w nim wdrażać projekty, które w ramach transgranicznych działań prowadzą do wprowadzenia innowacyjnych, zorientowanych na przyszłość rozwiązań.

 • uczelnie wyższe i instytucje badawcze
 • ośrodki transferu technologii, instytucje i organizacje otoczenia biznesu
 • przedsiębiorstwa publiczne i prywatne
 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • placówki opieki zdrowotnej
 • osoby korzystające z transgranicznego transportu publicznego i transgranicznych usług zdrowotnych

 • transgraniczna współpraca uczelni wyższych, instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, w celu wspierania transgranicznego transferu wiedzy i technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • rozbudowa istniejących lub nawiązanie nowych transgranicznych kooperacji między uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, które przyczyniają się do aktywizacji potencjału innowacyjnego i wdrażania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań np. w dziedzinach zdrowia, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i inteligentnych systemów energetycznych, technologii wodorowych, gospodarki niskoemisyjnej, mobilności oraz konstrukcji lekkich
 • transgraniczne działania w celu wsparcia badań i rozwoju nakierowanych na praktyczne zastosowania oraz wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorstwa, administrację publiczną i obywateli
 • działania na rzecz wspierania innowacyjnych, zorientowanych na przyszłość rozwiązań w zakresie transgranicznej zrównoważonej i multimodalnej mobilności
 • transgraniczne działania w celu wypracowania i wypróbowania innowacyjnych, przyszłościowych rozwiązań służących poprawie jakości transgranicznej ochrony zdrowia

Wskaźniki produktu:

 • Organizacje współpracujące ponad granicami
 • Projekty na rzecz transgranicznych sieci innowacyjnych
 • Wspólnie opracowane rozwiązania
 • Wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów

Wskaźniki rezultatu:

 • Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
 • Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje

Złożenie wniosku

Odnaleźli się Państwo tutaj i chcecie otrzymać środki na Wasze działania? 

Pomoc

Nie są Państwo pewni, czy Wasze działania mogą otrzymać dofinansowane? 

Pozostałe priorytety

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

Edukacja, kultura i turystyka

Współpraca mieszkańców i instytucji