Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze - edukacja, kultura i turystyka

Nigdy nie mają Państwo dość nauki, są Państwo zainteresowani opracowaniem polsko-niemieckich ofert edukacyjnych, czy może chcecie, by, dzieci a nawet seniorzy w Waszym mieście lub gminie nauczyli się czegoś nowego?

A może ważną rolę odgrywa dla Państwa tworzenie transgranicznych ofert turystycznych albo modernizacja historycznych obiektów?

Jeżeli tak, ten priorytet to Państwa najlepsza opcja!

Na pograniczu nauka języka sąsiada, nabywanie interkulturalnych i przydatnych transgranicznie kompetencji zawodowych, to podstawowe warunki większej społecznej mobilności. Dają one mieszkańcom obszaru wsparcia możliwość wymiany wiedzy i wspólnego rozwijania pomysłów.

Wymiana usług i pracowników przyczynia się do rozwoju gospodarczego po obu stronach Odry i dawno stała się naszą codziennością.

Nasz obszar wzrasta jednak również dzięki rozwijaniu i umacnianiu świadomości wspólnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

Procesy te powinny być wspierane z jednej strony adekwatną ofertą usług w dziedzinie kształcenia ogólnego i zawodowego, z drugiej zaś przez ułatwienie transgranicznego dostępu do lepiej ze sobą powiązanych ofert kulturalnych i turystycznych.

Podobne projekty wnoszą także ważny wkład w rozwój lokalnej gospodarki, tym samym w rozwój społeczny i podniesienie standardu życia mieszkańców. 

Cel szczegółowy 4.2

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

 

Wspieranie transgranicznej współpracy w ramach tego celu powinno umożliwić intensyfikację nauki języka sąsiada oraz nabywania interkulturalnych i interdyscyplinarnych kompetencji od przedszkola po dojrzały wiek, jak również tworzenie i udostępnianie wspólnych, dwujęzycznych ofert uczenia się przez całe życie. W rezultacie powinien poprawić się potencjał wykorzystania i kształtowania przez mieszkańców obszaru objętego programem pojawiających się po obu stronach granicy możliwości.

Wybierając ten cel można wdrażać projekty, których przedmiotem jest tworzenie, udostępnianie i promowanie wspólnych ofert i komponentów edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych i dziedzin edukacji, zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej. Poza tym można wdrażać projekty służące wymianie wiedzy i kompetencji w dziedzinie edukacji, transgranicznemu doradztwu zawodowemu oraz usieciowieniu regionalnych rynków pracy i edukacyjnych.

Ponadto w ofertach edukacyjnych w szczególności uwzględnione ma zostać wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, jak również transgraniczny sektor turystyczny i kulturalny.

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • instytucje i organizacje w zakresie edukacji, edukacji zawodowej i dokształcenia, a także jednostki administracji państwowej działające w tych obszarach
 • izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze oraz inne instytucje i organizacje otoczenia biznesu
 • uczelnie wyższe i instytucje badawcze
 • uczniowie, studenci, nauczyciele, uczniowie szkół branżowych, pracownicy i mieszkańcy obszaru objętego Programem

 • nauka języka sąsiada i podnoszenie kompetencji międzykulturowych we wszystkich grupach wiekowych
 • tworzenie i wprowadzenie wspólnych ofert w zakresie kształcenia ustawicznego, edukacji pozaszkolnej i szkoleń, a także usług szkoleniowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji funkcjonujących w krajowych ramach systemów kwalifikacji i innych, skierowanych na specyficzne, transgraniczne treści kształcenia (np. język sąsiada, międzykulturowość, upowszechnienie wiedzy o kraju sąsiada)
 • tworzenie wspólnych, inkluzyjnych, w tym dwujęzycznych komponentów kształcenia od edukacji przedszkolnej przez szkołę, kształcenie zawodowe do szkolnictwa wyższego
 • działania w celu promowania transgranicznych ofert edukacyjnych oraz na rzecz wzmocnienia motywacji do nauki języka sąsiada
 • tworzenie i rozwój cyfrowych, transgranicznych platform edukacyjnych i zapewnienie innego wyposażenia cyfrowego wymaganego do wymiany transgranicznej
 • transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wspieranie transferu dobrych praktyk, szczególnie w kwestiach związanych z nauką języka sąsiada oraz nabywaniem kompetencji międzykulturowych i interdyscyplinarnych
 • opracowanie i wprowadzenie usług doradczych i informacyjnych w kwestiach transgranicznej orientacji zawodowej oraz sieciowego powiązania regionalnych rynków pracy i edukacji

Wskaźniki produktu:

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych
 • wspólnie opracowane rozwiązania
 • wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów

Wskaźniki rezultatu:

 • liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe
 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu
 • rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje

Cel szczegółowy 4.6

Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

W ramach tego celu można wdrażać projekty poprawiające transgraniczne wykorzystanie istniejących ofert kulturalnych i turystycznych oraz wspierających tworzenie nowych ofert, powstających wskutek transgranicznego usieciowienia ofert dotychczas istniejących. Poza tym można tutaj realizować projekty służące transgranicznej wymianie wiedzy i kompetencji, dalszemu rozwijaniu sieci tematycznych oraz usieciowieniu podmiotów z dziedziny kultury i turystyki.

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • federacje i organizacje turystyczne, dostawcy usług turystycznych
 • placówki, instytucje i twórcy kultury
 • osoby korzystające z ofert turystycznych i kulturalnych
 • instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje i organizacje publiczne
 • mieszkańcy obszaru objętego Programem

 • transgraniczne projekty artystyczne i kulturalne
 • transgraniczne promowanie i propagowanie ofert kulturalnych i turystycznych
 • transgraniczne tworzenie sieci organizacji turystycznych i usługodawców turystycznych;
 • opracowanie aplikacji/rozwiązań cyfrowych służących informacji i dostępności ofert kulturalnych i turystycznych
 • transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wspieranie transferu dobrych praktyk
 • transgraniczne działania na rzecz innowacji społecznych w związku z transgraniczną ofertą turystyczną i kulturalną
 • transgraniczne działania na rzecz zachowania i udostępniania wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz promowania wspólnej kultury pamięci
 • transgraniczne działania na rzecz udostępniania przyrody i wspólnego dziedzictwa przyrodniczego
 • transgraniczne działania na rzecz powiązania i modernizacji infrastruktury szlaków turystycznych, w szczególności w zakresie turystyki rowerowej i wodnej

Wskaźniki produktu:

 • liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • organizacje współpracujące ponad granicami
 • wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne
 • wspólnie opracowane rozwiązania
 • wspierana infrastruktura rowerowa
 • wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów

Wskaźniki rezultatu:

 • liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem
 • organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
 • rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje

Złożenie wniosku

Odnaleźli się Państwo tutaj i chcecie otrzymać środki na Wasze działania? 

Pomoc

Nie są Państwo pewni, czy Wasze działania mogą otrzymać dofinansowane? 

Pozostałe priorytety

Transfer wiedzy i technologii

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

Współpraca mieszkańców i instytucji