Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Czy Państwa miasto lub gmina współpracuje już z partnerem z drugiej strony granicy, albo chcą Państwo nawiązać współpracę, aby Państwa pracownicy lub mieszkańcy zyskali nowe kompetencje (językowe, interkulturalne, administracyjne) i zweryfikowali często stereotypowe wyobrażenia o sąsiadach?

Jeśli tak, najlepiej żeby przeczytali Państwo więcej o tym priorytecie i wdrożyli w nim projekt!

Współpraca administracji publicznej oraz wszystkich włączanych do transgranicznej współpracy organizacji jest podstawą dobrosąsiedzkich relacji na obszarze objętym programem.

W minionych latach transgraniczne powiązania we wszystkich dziedzinach życia dalej się rozwijały.

Wobec wyzwań wynikających ze zmian gospodarczych i demograficznych oraz skutków zmian klimatycznych, jak również w związku z pogłębianiem się transgranicznych powiązań koniecznym jest, by wszyscy zaangażowani nadal rozbudowywali swoje możliwości transgranicznej współpracy, podnosili jej jakość oraz jakość transgranicznej komunikacji, uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz przedsiębiorstw z kraju sąsiada przy podejmowaniu decyzji politycznych i administracyjnych.

Mimo to, wobec wciąż istniejących barier językowych oraz spowodowanej różnicami dochodów asymetryczności transgranicznych powiązań na obszarze objętym programem, konieczne są dalsze wysiłki zmierzające do zwiększenie zaufania, usuwania uprzedzeń i silniejszego włączenia inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego w struktury transgranicznej współpracy.

Cel szczegółowy 6.1

Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron (wszystkie aspekty)

W ramach tego celu można wdrażać projekty przyczyniające się do polepszenia transgranicznego zarządzania i wspierania transgranicznego usieciowienia i współpracy we wszystkich istotnych zakresach tematycznych, wraz z wymianą doświadczeń i transferem dobrych praktyk z innych polsko-niemieckich i europejskich regionów pogranicznych. Można tutaj ponadto wdrażać projekty przyczyniające się do opracowywania i udostępniania istotnych informacji dotyczących kwestii transgranicznych powiązań dla różnych grup docelowych oraz redukowania i usuwania przeszkód prawnych i administracyjnych.

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • jednostki administracji państwowej, m.in. właściwe w zakresie transportu publicznego, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa, porządku i zapobiegania zagrożeniom
 • publiczne i prywatne przedsiębiorstwa transportowe
 • placówki opieki zdrowotnej i podmioty świadczące usługi w zakresie ratownictwa medycznego
 • instytucje i organizacje otoczenia biznesu, związki zawodowe
 • pracownicy i mieszkańcy obszaru objętego programem

 • wsparcie współpracy transgranicznej i tworzenia sieci jednostek samorządu terytorialnego i innych aktywnych podmiotów celem tworzenia i wdrażania transgranicznych strategii, koncepcji, planów działania i rozwiązań służących dalszej transgranicznej integracji obszaru objętego Programem; obejmuje to w szczególności:
  • rozwiązania prawno-administracyjne na rzecz transgranicznych ofert transportu publicznego
  • rozwiązania prawno-administracyjne umożliwiające transgraniczne korzystanie z usług zdrowotnych oraz
  • współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, porządku i prewencji dla stworzenia trwałych wspólnych struktur i sieci współpracy
 • transgraniczna wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wspieranie transferu dobrych praktyk z innych regionów granicznych w zakresie współpracy transgranicznej
 • tworzenie sieci potencjalnych beneficjentów projektów w celu aktywizacji i wykorzystania na rzecz współpracy transgranicznej dalszych europejskich, krajowych i regionalnych polityk i programów dofinansowania
 • skoordynowane gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie informacji na temat wszystkich kwestii związanych z transgranicznym życiem codziennym i gospodarczym, w tym transgranicznym rynkiem pracy, łącznie z opracowaniem i wprowadzeniem usług informacyjnych i doradczych dla różnych grup docelowych (np. mieszkanie, praca i nauka)

Wskaźniki produktu:

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • wspólnie opracowane strategie i plany działania
 • organizacje współpracujące ponad granicami
 • wspólnie opracowane rozwiązania

Wskaźniki rezultatu:

 • wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje
 • organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu

Cel szczegółowy 6.3

Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

W ramach tego celu wspierane mogą być projekty, których przedmiotem jest wspieranie transgranicznych kontaktów między mieszkańcami obszaru wsparcia w zdatnych do tego formatach i wszelkich kontekstach społecznych. Projekty te powinny być kierowane do różnych grup wiekowych i odzwierciedlać różnorodność życia społecznego na obszarze objętym Programem.

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje i organizacje publiczne
 • mieszkańcy obszaru objętego Programem

 • inkluzyjnie zorganizowana wymiana osób z różnych grup wiekowych w kontekście pracy i spędzania czasu wolnego służąca wspieraniu transgranicznych kontaktów i aktywnych spotkań mieszkańców obszaru objętego Programem we wszystkich dziedzinach życia i obszarach tematycznych
 • wspólne projekty podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, odzwierciedlające różnorodność życia społecznego na obszarze objętym Programem
 • wspólnie przygotowywane i realizowane transgraniczne wydarzenia publiczne służące wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu pomiędzy mieszkańcami obszaru objętego Programem we wszystkich dziedzinach życia i obszarach tematycznych

Wskaźniki produktu:

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne
 • organizacje współpracujące ponad granicami

Wskaźniki rezultatu:

 • organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu

Złożenie wniosku

Odnaleźli się Państwo tutaj i chcecie otrzymać środki na Wasze działania? 

Pomoc

Nie są Państwo pewni, czy Wasze działania mogą otrzymać dofinansowane? 

Pozostałe priorytety

Transfer wiedzy i technologii

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

Edukacja, kultura i turystyka