Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

Czy klimat jest dla Państwa szczególnie ważny? A może macie pomysły, jak go chronić i, w jaki sposób uporać się z negatywnymi skutkami jego zmiany lub może pracujecie Państwo w dziedzinie zapobiegania ryzyku związanemu z katastrofami? W takim razie proszę czytać dalej!

Nasz obszar programowy wyróżnia wysoka jakość obszarów przyrodniczych, której jednak zagrażają skutki zmian klimatycznych, w szczególności coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe: ulewne deszcze, powodzie lub susze.

Program chce wspierać transgranicznymi działaniami adekwatne do zmian klimatycznych wykorzystywanie wspólnych zasobów naturalnych oraz zapobieganie zagrożeniom przyrodniczym związanym z klimatem i obronę przed nimi, jak również przyczynić się do zachowania transgranicznej bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska naturalnego.

W tym priorytecie wspierane są projekty, które przyczyniają się do poprawy klimatu.

Cel szczegółowy 2.4

Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Wybierając ten cel można wdrażać projekty, których przedmiotem są wspólne analizy, koncepcje oraz transgraniczne działania dotyczące zmian klimatycznych, adaptacji do nich i ochrony klimatu, poprawiające współpracę w dziedzinie ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, np. w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przed sutkami katastrof. Poza tym można realizować projekty wspierające transgraniczną wymianę wiedzy i informowanie o zmianach klimatycznych, adaptacji do nich i ochronie klimatu, lepiej przygotowujące służby do ich transgranicznego użycia.

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • organizacje i instytucje społeczeństwa obywatelskiego i publiczne właściwe w zakresie ochrony środowiska i ochrony klimatu, edukacji i doskonalenia, adaptacji do zmian klimatu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed skutkami klęsk i katastrof, a także jednostki administracji państwowej działające w tych obszarach
 • uczelnie wyższe i instytucje badawcze
 • mieszkańcy obszaru objętego Programem

 • opracowywanie transgranicznych analiz oraz wdrażanie koncepcji, rozwiązań, i planów działań służących adaptacji klimatycznej i zmniejszeniu śladu węglowego, np. w dziedzinach  niedoboru wody i suszy, środowiska w miastach (tereny zieleni, klimat w miastach), rolnictwa i leśnictwa, parków i ogrodów
 • poprawa technicznych, merytorycznych oraz prawno-administracyjnych warunków transgranicznej ochrony przed skutkami klęski i katastrof, np. wspólne plany ochrony i plany alarmowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do ich realizacji
 • przygotowanie sił ratunkowych do działań transgranicznych, np. wspólne ćwiczenia oraz ułatwienia wymiany informacji
 • transgraniczna wymiana i informacja nt. zmian klimatycznych, ochrony klimatu i adaptacji klimatycznej

Wskaźniki produktu:

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • wspólnie opracowane rozwiązania
 • wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów

Wskaźniki rezultatu:

 • rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje

Cel szczegółowy 2.7

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

W ramach tego celu wdrażać można projekty, których przedmiotem są wspólne strategie, koncepcje i transgraniczne działania na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania krajobrazów naturalnych i kulturowych, przyczyniające się do utrzymania i rozwoju bioróżnorodności. Poza tym wspierane są projekty rozwijające fachową wymianę wiedzy między istotnymi podmiotami oraz ich usieciowienie, prowadzące do zwiększenia świadomości znaczenia zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności.

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne)
 • organizacje i instytucje społeczeństwa obywatelskiego i publiczne właściwe w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, edukacji i doskonalenia, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, a także jednostki administracji państwowej działające w tych obszarach
 • uczelnie wyższe i instytucje badawcze
 • mieszkańcy obszaru objętego Programem

 • wspólne strategie, koncepcje i działania w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania krajobrazów przyrodniczych i kulturowych
 • transgraniczne rozwiązania w zakresie zachowania różnorodności biologicznej, łącznie z opracowaniem niezbędnymi do tego podstaw koncepcyjnych
 • transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wsparcie transferu dobrych praktyk w kwestiach związanych z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz ochroną i rozwojem różnorodności biologicznej
 • wspólne, realizowane transgranicznie działania służące zwiększeniu świadomości zrównoważonego rozwoju oraz znaczenia różnorodności biologicznej, łącznie z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wskaźniki produktu:

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • wspólnie opracowane rozwiązania
 • wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów
 • powierzchnia obszarów Natura 2000 objęta działaniami ochronnymi i odtworzeniowymi

Wskaźniki rezultatu:

 • uczestnictwo we wspólnych działań transgranicznych po zakończeniu projektu
 • rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje

Złożenie wniosku

Odnaleźli się Państwo tutaj i chcecie otrzymać środki na Wasze działania? 

Pomoc

Nie są Państwo pewni, czy Wasze działania mogą otrzymać dofinansowane? 

Pozostałe priorytety

Transfer wiedzy i technologii

Zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

Edukacja, kultura i turystyka